Zasvätenie sa Vtelenej múdrosti – Ježišovi Kristovi skrze Pannu Máriu
 

 

 

 

Bl. Ján Pavol II. si zvolil za svoje pápežské heslo výrok Totus tuus /Celý tvoj/.  Bol totiž inšpirovaný sv. Ľudovítom M. Grignionom a jeho učením o pravej úcte a zbožnosti.
Vysvetlenie zasvätenia
Dokonalé zasvätenie sa Ježišovi Kristovi nie je nič iné ako vrcholné a plné zasvätenie seba samého najsvätejšej Panne. Táto forma nábožnosti sa veľmi dobre môže nazvať dokonalé obnovenie sľubov a záväzkov svätého krstu. V nej sa totiž veriaci darúva celý preblahoslavenej Panne, aby tak skrze Máriu celý patril Kristovi.
Z toho vyplýva, že sa každý má súčasne zasvätiť preblahoslavenej Panne a Ježišovi Kristovi: Panne Márii preto, lebo je najvhodnejšou cestou, ktorú si sám Ježiš vyvolil, aby sa s nami zjednotil a nás zjednotil so sebou, Pánu Ježišovi zasa preto, lebo je naším posledným cieľom, ktorému musíme dať všetko, čo sme, lebo on je náš Vykupiteľ a Boh. Okrem toho si treba uvedomiť, že každý človek sa pri krste vlastnými ústami alebo ústami krstného otca a krstnej matky slávnostne zrieka satana, jeho pokušení a skutkov a volí si Ježiša Krista za svojho Učiteľa a najvyššieho Pána a z lásky ho poslúcha ako služobník. A toto sa naozaj stáva aj v tejto úcte: kresťan sa zrieka zlého ducha, sveta, hriechu a seba samého a celý sa daruje Ježišovi Kristovi skrze Máriu.
Máme uctievať a napodobňovať nevýslovnú závislosť od Márie, v ktorej chcel byť Boh Syn pre slávu Boha Otca a pre našu spásu. Závislosť, ktorá sa javí zvlášť vo Vtelení, kde sa Ježiš stáva zajatcom a nevoľníkom v lone božskej Márie a závisí od nej vo všetkom.
Máme ďakovať Bohu za neporovnateľné milosti, ktoré udelil Márii, zvlášť, že si ju vyvolil za dôstojnú Matku. Táto voľba sa stala v tomto tajomstve.
To sú dva hlavné ciele zasvätenia sa Ježišovi Kristovi v Márii. Všimnite si, že hovorím obyčajne: poddaný Ježišov v Márii, poddaný Márie v Ježišovi. Možno hovoriť, ako mnohí až doteraz hovorili, poddaný Márie, nevoľníctvo svätej Panny, ale myslím, že je lepšie nazývať
sa poddaným Ježišovým v Márii. Ako vysvetlenie uvádzam tieto dôvody:
Žijeme v pyšnej dobe, v ktorej je premnoho namyslených učencov, voľnomyšlienkárov a kritikov, ktorí kritizujú aj hlboko založenú zbožnosť. Aby sme im zbytočne nedávali zámienku na kritizovanie, je lepšie, ak hovoríme nevoľníctvo Ježišovo v Márii a ak sa nazývame radšej poddanými Ježiša Krista než poddanými Márie. Odvodzujeme toto pomenovanie skôr od jej posledného cieľa, ktorým je Ježiš Kristus, než od cesty a vodkyne k tomuto cieľu, totiž od Márie. Hlavným tajomstvom, ktoré oslavujeme a ktoré uctievame, je tajomstvo Vtelenia. Tu nemožno vidieť Ježiša Krista inak ako v Márii a to vteleného v jej lono. Je vhodnejšie hovoriť nevoľníctvo Ježišovo v Márii podľa krásnej modlitby toľkých veľkých mužov: "Ježišu žijúci v Márii, príď a ži v nás, v duchu svojej svätosti."


Z traktátu O pravej úcte k blahoslavenej Panne od svätého Ľudovíta M. Grigniona de Montfort
(Nm. 120-121, 125-126: Oeuvres completes, Seuil, Paris 1966, 562-563. 566-567)


Príprava na zasvätenie sa (na stiahnutie)

Modlitba zasvätenia po 33-dňovej príprave (na stiahnutie)